Säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka:
Yhdistyksen nimi on Haikion Suku r.y. ja sen kotipaikka on Salon kaupunki.
 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
1.) toimia yhdyssiteenä Kuusjoella 9. päivänä huhtikuuta 1796 syntyneen ja 14. päivänä tammikuuta 1850 kuolleen Elias Heikinpoika Haikion jälkeläisten kesken,
2.) kerätä ja tallettaa suvun jäseniä koskevia asiakirjoja, painotuotteita, valokuvia ja muuta niihin verrattavaa,
3.) julkaista suvun vaiheita koskevia tietoja ja kuvauksia, sekä
4. ) mahdollisuuksien mukaan avustaa sukujen vanhuksia ja orpoja sekä nuoria ja lahjakkaita ammatti- ja korkeakoulujen opiskelijoita heidän taloudellisissa vaikeuksissaan.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää sukukokouksia ja juhlia, toimituttaa tutkimuksia sukujen vaiheista sekä ottaa vastaan testamentti- ym. lahjoituksia.
Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä edellä mainitun Elias Heikinpoika Haikion pojan ja tyttären jälkeläinen ja tämän puoliso. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsen on velvollinen lähettämään yhdistykselle oma-aloitteisesti tiedot perheessään sattuneista syntymä-, vihkimis- ja kuolin tapauksista. Halutessaan erota yhdistyksestä on jäsenen ilmoitettava siitä yhdistyslain mukaisesti. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahden kalenterivuoden ajan maksamatta.
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
 Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-7 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.
Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous
pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse. Kutsu yhdistyksen kokoukseen voidaan
hallituksen niin päättäessä toimittaa jäsenille sähköpostin lisäksi myös postitetuilla kirjeillä ja/tai ilmoittamalla ainakin yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.
10§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.) kokouksen avaus
2.) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. )hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.) esitetään edellisen vuosikokouksen jälkeen päättyneiden tilikausien tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6.) päätetään edellisen vuosikokouksen jälkeen päättyneiden tilikausien tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus kahdelle seuraavalle tilikaudelle
8.) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. )valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja alkaneelle tilikaudelle ja sitä seuraavalle tilikaudelle
10.) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Suomen Sukututkimusseura ry – Genealogiska Samfundet i Finland rf:lle käytettäväksi Varsinais-Suomen talonpoikaissukujen tutkimisen hyväksi.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen varat samaan tarkoitukseen.
Yhdistyksen arkiston yhtenäisenä kokoelmana säilyttämisestä päättää erikseen yhdistyksen viimeinen sukukokous.