Säännöt

Yhdistyksen nimi on Haikion Suku r.y. ja sen kotipaikka on Kuusjoen kunta.
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1) toimia yhdyssiteenä Kuusjoella 9.  päivänä huhtikuuta 1796 syntyneen ja 14. päivänä tammikuuta 1850 kuolleen Elias Heikinpoika Haikian jälkeläisten kesken,
2) kerätä ja tallettaa suvun jäseniä koskevia asiakirjoja, painotuotteita, valokuvia ja muuta niihin verrattavaa,
3) julkaista suvun vaiheita koskevia tietoja ja kuvauksia, sekä
4) mahdollisuuksien mukaan avustaa sukujen vanhuksia ja orpoja sekä nuoria ja lahjakkaita ammatti- ja korkeakoulujen opiskelijoita heidän taloudellisissa vaikeuksissa
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää sukukokouksia ja juhlia, toimituttaa tutkimuksia sukujen vaiheista sekä ottaa vastaan testamentti- ym. lahjoituksia.
Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen edellämainitun Elias Heikinpoika Haikian pojan ja tyttären jälkeläinen ja tämän puoliso, jonka yhdistyksen hallitus tehdyn ilmoittautumisen perusteella jäseneksi hyväksyy. Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle sukukokouksen määräämän kertakaikkisen liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun sekä lähettämään yhdistyksen sihteerille oma-aloitteisesti tiedot perheessään sattuneista syntymä-, vihkimis-, ja kuolintapauksista ynnä muista huomattavista perhetapahtumista. Halutessaan erota yhdistyksestä, on jäsenen ilmoitettava siitä yhdistyslain mukaisesti. Eroavan jäsenen on kuitenkin suoritettava jäsenmaksu siltä vuodelta, jolloin eroaminen tapahtuu.
Yhdistyksen asioita hoitavat sen hallitus sekä varsinaiset ja ylimääräiset sukukokoukset. Hallituksen, jonka jäsenet valitaan kukin neljäksi vuodeksi kerrallaan, muodostavat varsinaisessa sukukokouksessa erikseen valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet eroavat vuoronsa mukaan, ensimmäisellä kerralla arvan nojalla neljä jäsentä.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Kuitenkin on rahastonhoitaja oikeutettu yksin ilman erityistä valtuutusta nostamaan yhdistykselle tulevia rahoja kirjoittaen tällöin yksin yhdistyksen nimen.
Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisesta, hoitaa sen omaisuutta, esittää varsinaiselle sukukokoukselle toiminta- ja tilikertomus kuluneilta vuosilta sekä muutenkin hoitaa yhdistyksen asioita, mikäli ne eivät kuulu sukukokousten käsiteltäviin. Hallitus voi valita tarvittaessa toimihenkilöitä joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne jätettävä tilintarkastajalle tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkatuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa yhdistyksen hallitukselle.
Varsinainen sukukokous pidetään joka vuosi huhti-syyskuun aikana hallituksen määrämässä paikassa ja käsitellään kokouksessa seuraavat asiat:
1) tarkastetaan hallituksen toiminta- ja tilikertomukset kuluneilta toimivuosilta
2) esitetään tilintarkastajien lausunnot
3) päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
4) määrätään liitymis- ja jäsenmaksun suuruus
5) valitaan hallitukseen neljä jäsentä erovuoroisten tilalle
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsenistä
7) valitaan alkaneita tilivuosia varten kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä
8) käsitellään muut hallituksen tai jonkun jäsenen hallitukselle kirjallisesti vähintään kolme viikkoa ennen sukukokousta tekemät ehdotukset ja
9) valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa
10§ Hallituksen ehdotuksesta voi sukukokous kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi jonkun sekä kunniajäseneksi joitakin suvun jäseniä, jotka toiminnallaan ovat erikoisesti edistäneet yhdistyksen tarkoituksien toteuttamista.
11§ Varsinaiset ja ylimääräiset sukukokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla kaksi viikkoa ennen kokouspäivää ainakin yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.
12§ Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Suomen Sukututkimusseura-Geneologiska Samfundet i Finland r.y:lle käytettäväksi Varsinais-Suomen talonpoikaissukujen tutkimisen hyväksi. Yhdistyksen arkiston yhtenäisenä kokoelmana säilyttämisestä päättää erikseen yhdistyksen viimeinen sukukokous.
13§ Muissa kohdin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain säännöksiä.